Algemene leveringsvoorwaarden B2B

1. Toepasselijkheid
1.1 Op alle bestellingen zijn deze algemene leveringsvoorwaarden van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen is dat van deze algemene voorwaarden zal worden afgeweken.
Met het plaatsen van een bestelling aanvaardt de inkoper deze algemene leveringsvoorwaarden;
1.2 Bijzondere inkoopvoorwaarden of branche-(algemene- of specifieke)inkoopvoorwaarden zijn alleen dan (gedeeltelijk) van toepassing als hier uitdrukkelijk schriftelijke wederzijdse overeenstemming over is;
1.3 De verkoper behoudt zich het recht voor deze algemene leveringsvoorwaarden te wijzigen zonder voorafgaande melding. De gewijzigde algemene leveringsvoorwaarden hebben betrekking op alle bestellingen die na het moment van vaststelling van de nieuwe leveringsvoorwaarden zijn uitgevoerd;
1.4 Wanneer de verkoper gedurende enige tijd de bepalingen uit deze algemene leveringsvoorwaarden soepel hanteert, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen.

2. Prijzen
2,1 Op de website staan de actuele prijzen gepubliceerd. Prijswijzigingen voorbehouden;
2.2 De aangegeven prijzen zijn in euro’s. Prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven;
2.3 De aangegeven prijzen zijn exclusief verzendkosten, tenzij anders aangegeven;
2.4 Verkoper behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

3. Bestellingen en offertes
3.1 Offertes zijn 1 maand geldig, tenzij anders aangegeven;
3.2 Offertes worden alleen via email verstuurd;
3.3 Bestellingen kunnen alleen via email worden opgegeven;
3.3 De verkoper is gerechtigd in bijzondere omstandigheden een bestelling geheel of gedeeltelijk te weigeren. Hiervan wordt binnen 5 werkdagen na ontvangst van de bestelling een bericht aan de koper gestuurd.

4. Facturatie
4.1 De BTW-factuur wordt via email toegezonden.
4.2 Op verzoek kan aan buitenlandse bedrijven een 0%-BTW factuur verstrekt worden. Daartoe wordt voorafgaand aan de bestelling door ons een account aangemaakt. De inkoper dient bij de bestelling het internationale BTW-nummer te verstrekken en aan te geven een intracommunautaire levering (ICL) te willen. Het afleveradres moet overeenkomen met het factuuradres en het opgegeven adres moet overeenkomen met het adres waarop het bedrijf fiscaal geregistreerd is. Indien de gegevens eenvoudig verifieerbaar zijn, kan zonder BTW geleverd worden. De BTW dient in dat geval door de ontvanger van de factuur toegevoegd te worden, overeenkomstig de geldende EU-richtlijn.

5. Betaling
5.1 De inkoper kan voor de betaling kiezen uit de volgende betaalwijzen:
– vooruitbetaling via bank-overschrijving of internetbetaling;
5.2 De bestelling wordt pas verzonden nadat de betaling ontvangen is. De levertijd gaat in vanaf het moment van ontvangst van de betaling.
5.3 Onder voorwaarden dat er een aanbetaling van 50% is gedaan kan voor geselecteerde bedrijven geleverd worden op krediet bij grotere orders. Te late betaling van een openstaande factuur resulteert in wijziging van eerder overeengekomen condities.
5.4 In aanvulling van artikel 5.3 kan te late betaling van een termijn leiden tot vertraging in de levering.

6. Levertijd
6.1 Voor leveringen buiten Nederland moet rekening worden gehouden met extra levertijd.
6.2 De opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft koper geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van de koper redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat de koper de overeenkomst in stand laat.
De koper is in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.
Annulering van de bestelling of ontbinding van de overeenkomst kan alleen schriftelijk.

7. Levering
7.1 De verkoper is gerechtigd om bestellingen in delen te leveren;
7.2 De aflevering wordt verzorgd door DPD of palletkoerier (in uitzonderingsgevallen met PostNL, zulks te bepalen door de verkoper) aan het door de koper opgegeven adres;
7.3 De verkoper is verantwoordelijk voor een goede aflevering van het product. Het risico ter zake van de producten gaat op moment van levering over op de koper. De koper wordt geacht het product bij ontvangst te controleren op beschadigingen en -ingeval van schade- dit direct te melden aan de transporteur en aan te laten tekenen.
7.4 Indien de koper na ontvangst bemerkt dat het product door transport beschadigd is dient de koper dit binnen 24 uur te melden door het sturen van een e-mail onder vermelding van factuurnummer, naam van het product en omschrijving van hetgeen mankeert + foto.

8. Reclame en retourzendingen
8.1 Zodra het product door de koper is ontvangen heeft deze de plicht te controleren of het product aan de overeenkomst beantwoord. Als het product niet aan de overeenkomst voldoet, dient de koper dit binnen 2 werkdagen schriftelijk te melden en binnen een kalenderweek retour te zenden. De verkoper heeft de keuze het product te vervangen door het juiste product, danwel de volledige factuurwaarde te crediteren.
8.2 Producten of onderdelen van producten die speciaal voor de koper zijn gemaakt, samengesteld of besteld worden niet teruggenomen.

8. Garantie
8.1 De garantietermijn bedraagt 1 jaar.
8.2 Verbruiksonderdelen, zoals vervangbare lampen, batterijen e.d., zijn uitgesloten van garantie.
8.3 Onverminderd het in dit artikel bepaalde, kan er geen sprake zijn van garantie indien de slijtage als normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende gevallen:
– indien er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van verkoper zijn verricht;
– indien gebreken het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik;
– indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatig onderhoud.

9. Eigendom
9.1 De koper dient alle intellectuele eigendomsrechten welke op het door de verkoper geleverde product rusten, te respecteren.
9.2 Nadat aan alle financiële verplichtingen is voldaan, gaat het eigendom van de bestelde producten over op de koper.

10. Overmacht
10.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft de verkoper ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat de verkoper gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
10.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan de verkoper kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

11. Toepasselijk recht
Op alle overeenkomsten tussen koper en verkoper is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Betalingsgegevens

Rekeninghouder vitamine C
Adres Bilderdijkstraat 153
2513 CN  Den Haag (NL)
IBAN NL808764123B01
BIC/SWIFT INGBNL2A

 

vitamine C
Bilderdijkstraat 153
2513 CN  Den Haag
KvK 27167848
BTW NL808764123B01
IBAN NL17INGB0007825868

 

Den Haag, september 2015